Съществуващи стандарти /мг/л/:

Стандарти Страна BOD COD SS Амоняк N-total
Стандарти VALAREM II Страна Фландрия BOD 50 COD 250 SS 60 Амоняк Nvt N-total Nvt
Стандарти VALAREM II Страна Фландрия BOD 25 COD 125 SS 30 Амоняк Nvt N-total Nvt
Стандарти Decret Wallon Страна Валон BOD Nvt COD Nvt SS Nvt Амоняк Nvt N-total Nvt
Стандарти KIWA клас II Страна Холандия BOD 30 COD 150 SS 30 Амоняк Nvt N-total Nvt
Стандарти kIWA клас IIIa Страна Холандия BOD 20 COD 100 SS 30 Амоняк 2 N-total 30
Стандарти TUV Страна Германия BOD 20 COD 75 SS 50 Амоняк 10 N-total Nvt

Изисквания на „Басейнова дирекция за управление на водите”:

Показател Стойност
Показател БПК5 - (BOD), мг/л Стойност 25
Показател ХПК /бихроматна/ - (COD), мгО2/л Стойност 125
Показател Неразтворени вещества (SS), мл/л Стойност 35
Показател Общо азот (N – total), мг/л Стойност 15

Получени резултати:

Тип Според BOD COD SS Амоняк N-total
Тип Supercompact 5/3B Според Benor/CE/VLAREM II BOD 7.4 COD 56 SS 5.3 Амоняк Nvt N-total Nvt
Тип Supercompact W5 Според Agrement Wallon BOD 7.4 COD 56 SS 5.2 Амоняк Nvt N-total Nvt
Тип Supercompact 5/3NL Според BRL K10002 BOD 7.4 COD 56 SS 5.2 Амоняк Nvt N-total Nvt
Тип BCI 5 Според BRL K10002 BOD 3.5 COD 42 SS 7 Амоняк 0.9 N-total 16
Тип Supercompact 5/4D Според PrEN 12566-3 v3 BOD 9.6 COD 55.9 SS 16.3 Амоняк 7.9 N-total Nvt