Стандарти

Съответствие със стандартите

Продуктите Боралит съответстват на международните стандарти в сила.

 

Съществуващи стандарти /мг/л/:

Стандарти Страна BOD COD SS Амоняк N-total
VALAREM II Фландрия 50 250 60 Nvt Nvt
VALAREM II Фландрия 25 125 30 Nvt Nvt
Decret Wallon Валон Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
KIWA клас II Холандия 30 150 30 Nvt Nvt
kIWA клас IIIa Холандия 20 100 30 2 30
TUV Германия 20 75 50 10 Nvt

Изисквания на „Басейнова дирекция за управление на водите”

Показател Стойност
БПК5 - (BOD), мг/л 25
ХПК /бихроматна/ - (COD), мгО2/л 125
Неразтворени вещества (SS), мл/л 35
Общо азот (N – total), мг/л 15

Получени резултати:

Тип Според BOD COD SS Амоняк N-total
Supercompact 5/3B Benor/CE/VLAREM II 7.4 56 5.3 Nvt Nvt
Supercompact W5 Agrement Wallon 7.4 56 5.2 Nvt Nvt
Supercompact 5/3NL BRL K10002 7.4 56 5.2 Nvt Nvt
BCI 5 BRL K10002 3.5 42 7 0.9 16
Supercompact 5/4D PrEN 12566-3 v3 9.6 55.9 16.3 7.9 Nvt
Транспорт до посоченото от клиента място
Собствена механизация
Монтаж на съоръженията от квалифициран персонал
Оглед и консултация на място